Menighedsrådet

Ethvert sogn har sit menighedsråd, hvis opgave det er at skabe gode rammer for det kirkelige liv i sognet.

Menighedsrådet har ansvaret for kirkens økonomi: det skal lægge budget for kirkens drift og administrere kirke- og præstelønningskasse. Det skal sørge for, at kirken og de tilhørende bygninger er i god stand, og det skal tage sig af præsteboligerne. Til varetagelsen af denne opgave vælger menighedsrådet – oftest af sin midte – en kirkeværge.

Det er menighedsrådet, der vælger kirkens præster og ansætter kirkefunktionærerne, og det er menighedsrådet, der sammen med stiftets øvrige menighedsråd vælger stiftets biskop. Det medvirker endvidere ved fastlæggelse af konfirmationer, ændringer i gudstjenestetider og i gudstjenestens forløb, og det skal tage stilling til, hvilke indsamlinger der skal foretages i kirken. Endelig administrerer det et rådighedsbeløb, der kan anvendes til indsættelse af kirkebil, afholdelse af koncerter, studiekredse, foredrag, udflugter og andre arrangementer for ældre etc.

Menighedsrådets sammensætning afgøres ved et menighedsrådsvalg, der afholdes hvert fjerde år. Igennem mange år bestod Markus Sogns menighedsråd af tre grupper: En socialdemokratisk gruppe, en kirkelig gruppe med rødder i KFUM/KFUK , og en grundtvigsk-folkekirkelig gruppe.

Ved de seneste valg har der kun været en fælles liste. Menighedsrådets størrelse følger sognets størrelse. Sankt Markus sogn har ca. 9.000 indbyggere, og det udløser 11 pladser i menighedsrådet. Kirkens præster er fødte medlemmer. Desuden har medarbejderne en repræsentant i menighedsrådet – dog uden stemmeret. Menighedsrådsmøder er offentlige, og afholdes i sognegården.

De næste menighedsrådsmøder: 18. januar 2017, 29. marts 2017 og 10. maj 2017

Dagsorden og referat fra de enkelte møder er tilgængeligt på kordegnekontoret.