Øvrige

Invitation årsmøde Vestervang, 22. februar 2018, kl. 17.30

Vær med til at finde nye indgange
På Lokalcenter Vestervang har vi fokus på, at lokalsamfundet er med til at skabe mere liv og en kultur, hvor vi inviterer ind til åbne fællesskaber. Vi inviterer borgere, organisationer, foreninger og aktivitetsgrupper til at bliver en del af vores lokale fællesskab og får indfly-delse på det, de brænder for og synes er vigtigt.
Lokalcenteret er for alle – og alle kan uanset alder og bopæl bruge lokalcenteret, være med til at bestemme, hvad der skal ske og bidrage til aktiviteter og arrangementer. Så kom og vær med, når vi skal vælge et nyt råd, der skal styrke medborgerskab og deltagerdemo-krati på lokalcenteret. Vi skal bygge videre på de gode initiativer fra det tidligere råd, og vi skal gentænke rådets sammensætning, formål og rammer.
Vi ses den 22. februar kl. 17.30 – 20.00 på Vestervang 16-19, Aarhus C.
Vi byder på en lækker tapas.
Program:
17.30: Velkomst ved Områdechef Anette Poulsen
18.00: Tapas og dialog
19.00: Hvad er et råd og hvem vil være med?
20.00: Tak for i aften
Med venlig hilsen direktionen i Område Midt

*************************************************************************************

IMG_3778

REFERAT FRA: 

Menighedsmøde søndag den 1. november 2015

Beretning om kirkens og rådets virksomhed i det forløbne år

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Der afholdes gudstjeneste kl. 10 alle søn- og helligedage.  Tjenesterne forestås på skift af vore tre sognepræster Peter Brøndum, Bente Møller Rasmussen, og Lisbeth Rasmussen.   På trods af faldende dåbstal er der hyppigt barnedåb i Markuskirken, og det gør altid gudstjenesten særlig festlig.

Familie/børnegudstjeneste holdes torsdag eftermiddag kl. 17 én gang om måneden.  Der fortælles historier fra biblen for børn, men de kan også forstås af voksne!  Bagefter er der fælles aftensmad, den smager godt, og det er meget hyggeligt.

Som noget helt nyt i gudstjenestelisten er ”Morgenstund har guld i mund” den 19. november .  der er tænkt som en lille morgenandagt/gudstjeneste, hvor to af kirkens præster fortæller bibelshistorie specielt for børn i 2-5 årsalderen.  Der synges og lyttes til musik, og børnene kan se og røre på ting, der har med dagens fortælling at gøre.   Dagplejere, vuggestuer og børnehaver inviteres, men forældre og bedsteforældre er også hjerteligt velkomne.

Der afholdes regelmæssigt gudstjeneste på Lokalcentret Vestervang og Plejeboligerne Vestervang 42 og 44.  Disse gudstjenester suppleres nu med sangeftermiddage én gang om måneden.  Der er trykt et fint sanghæfte med titlen ”Sange fra himlen”.  Birgitte Mosegaard, der er korist i kirken og operasanger, synger for, og der er naturligvis også en præst med.  3 frivillige har foreløbigt meldt sig til at hjælpe plejepersonalet – og flere må gerne melde sig til kommende sangeftermiddage.

Præsterne har ganske mange bisættelser, og der er et stigende antal bryllupper i kirken

Kirkelig undervisning

Der er to hold konfirmander, som Peter og Bente tager sig af og et hold minikonfirmander, som Lisbeth tager sig af.  Babysalmesang varetages af Mathilde Arenholt Mosekjær, og så er der et fortsætterhold for kravlebørn og deres forældre , som Lisbeth også tager sig af.

Kirkerne i domprovstiet er gået sammen om en fælles voksenundervisning i kristendom.  Kirkeskolen skal forløbe over 2 x 2 måneder i forår og efterår, så deltagerne kan komme igennem kristendommens grundtemaer i løbet af ét år.  Forløbene handler om 1) Bibelen, 2) Kirkens historie, 3) Den kristne tro, 4) Kristendom til daglig.  Alle kirker lægger hus til ét forløb.  Det er ikke helt fastlagt, hvornår undervisningen begynder, da den konkrete planlægning har vist sig mere tidkrævende end først antaget.  Men I skal nok få besked til sin tid.

Diakoni

Det er naturligvis først og fremmest noget, præsterne praktiserer i samtaler med  kirkesøgende i forbindelse med begravelser, dåb, bryllupper og  meget andet, som ikke tælles og registreres.

Kirken samler løbende ind til Menighedsplejen, der også har en mindre formue, så der kan købes madbilletter hos Kirkens Korshær til uddeling blandt  trængende.  Desuden fordeles hvert år julehjælp  til familier, der kun har meget lidt at holde jul for.

Markuskirken lægger hus til AA-møder to gange om ugen.

Det tidligere nævnte arrangement ”Toner fra Himlen” er også diakonalt tiltag.

Det skal nævnes, at kirkerne i Domprovstiet er gået sammen om at udgive et diakonimagasin, der vil blive omdelt alle mulige steder, hvor der kommer mennesker, f.eks.: cafeer, fitnesscentre, biblioteker og kirker naturligvis..

Begivenheder

Vores kordegn gennem 29 år og 10 måneder, Karin Wyrtz gik på pension med udgangen af maj i år, og vi holdt en vemodig men også meget munter afskedsreception for hende søndag den 7. juni.  I stedet har vi fået Solveig Kirchert, og jeg håber, de første måneder ikke har været alt for hårde ved dig, og at du er tilfreds med os.  I forbindelse med kordegneskiftet blev Markuskirkens regnskab overført til provstiets fælles regnskabskontor, så nu er vi ligesom alle de andre kirker – i den henseende.  Til gengæld har Solveig fået kommunikationsopgaver, bl.a. sørger hun for, at vores hjemmeside bliver løbende opdateret – og det er en stor lettelse.  Kordegnekontoret er også blevet opdateret, så det nu fremstår pænt og tidsvarende.

Videnscentret er flyttet ind på 1. sal, og der er kommet mange medarbejdere, så der er mere end fuldt hus.  1. sal står derfor foran en renovering, der skal skaffe mere lys og luft og et ekstra kontor.  I byggeperioden flytter medarbejderne til menighedsrådslokalet, som vi desværre bliver nødt til at nedlægge.  Da Videnscentres lokalebehov bliver større og større, må vi forvente, at menighedsrådslokalet mere permanent inddrages til kontorformål for Videnscentret.  Der er derfor ved kirkens arkitekt udarbejdet et projekt til etablering af 3 kontorer i lokalet med passende lys og luft.  Fra det ny år afholdes menighedsrådsmøder derfor i en af salene på 1. sal.

Foredragsrækker

”Under tårnet”, der finder sted den første torsdag i måneden, kl. 14, har fin tilslutning.  I 2014/15 var temaet ”Oplysningstiden” og i 2015/16 er temaet ”Besættelsen” set fra forskellige vinkler.  Altid med kaffe, the og lækre kager.  Tilslutningen er god.

Højskoleformiddage, som Markuskirken har i fællesskab med Frue sogn og Domsognet holdes i Sct. Clemens Gård og er flyttet fra tirsdag til torsdag.  Der er fin tilslutning til foredragene.

Grundvigs Forum holder fortsat til i Markuskirken og har tre foredrag efterår og forår.  Foredragene er glimrende og kan stærkt anbefales.

Koncerter

Per Skriver står for Markuskirkens musikliv og arrangerede i 2015 en orgelkoncertrække i januar og en sommerkoncertrække i maj/juni, der var centreret om fejring af 100-året for komponisten Car Nielsens fødsel.  Hertil kommer musikgudstjenesterne med kor og solister, som vi har overværet i dag.

 

 

Årligt tilbagevendende enkeltstående arrangementer

Første søndag i advent: Efter højmessen er der kirkefrokost og foredrag.  I 2014 holdt Erik A. Nielsen foredrag om ”Biblen som billedbog”.  Det var en stor oplevelse.

December:

 • Julegudstjeneste for lokalområdets daginstitutioner
 • Juleafslutning for alle elever på Samsøgades skole

Nytårsdag:  Efter højmessen, holdt vi nytårskur i menighedssalen, hvor der blev budt på et glas vin og andet godt.

 

Søndag den 31. maj havde vi fernisering på en udstilling med tegninger og akvareller af Birgitte Bærentsen Pihl, der ansat som violinist i Aarhus symfoniorkester.  Ved ferniseringen musicerede Birgitt Bærentsen og pianisten Lene Buch Rasmussen.  Udstillingen skulle vise sig at blive en stor succes, og aldrig er der blevet solgt så mange udstillede værker.

 

Tirsdag den 7. juli nåede kirkestafetten i Aarhus domprovsti til Markuskirken – for fjerde år.  Tilslutningen var stor som de foregående år.

 

Søndag den 20. september afholdt vi høstgudstjeneste.  Prædikant var biskop Henrik Wigh Poulsen, der også holdt foredrag om Jacob Knudsens unge år.  Det var en meget vellykket dag.     

 

Kirkekaffe

På baggrund af ønske fremsat på menighedsmødet i 2014 indbød Markuskirken til  kirkekaffe efter gudtjenesten et antal gange i foråret 2015.  Tilslutningen var beskeden, og ordningen blev suspenderet ved sommerperiodens begyndelse, men vil blive genoptaget i det ny år.

 

Kirkesyn

Der blev afholdt kirkesyn den 10. september.  Projekt til renovering af kirkens og tårnets ældre tage, tårnet, klokkearmatur mv. er udarbejdet og blev fremsendt til provstiudvalget i forbindelse med budgetforslag for 2016 til gennemførelse i 2017.  Der er imidlertid ikke udsigt til, at projektet godkendes inden for de nærmeste 3-4 år.  Da klokkearmaturet er i dårlig stand, vil menighedsrådet snarest ansøge om en særskilt bevilling hertil.

 

Projekt til indvendig vedligeholdelse af kirken er ligeledes fremsendt til provstiet, men realisering af projektet ligger endnu længere ude i fremtiden.

 

Ved synet blev det konstateret, at vinduer i kirke og sognegård skal istandsættes med maling inkl. udskiftning af fuger, som udføres i forbindelse med maling af lysninger.

 

 

Planlagt virksomhed i 2016

Vi indleder det ny kirkeår 1. søndag i advent med gudstjenester, frokost og foredrag ved forfatteren Jens Smærup Sørensen, der med udgangspunkt i bogen ”Hjertet slår og står” taler om en far og søn, om det årtusindgamle, nu uddøde patriakat og om sønnerne og døtrene i vores nye verden.

Senere samme dag kl. 16.00 afholdes der julekoncert i kirken, hvor Vivaldi’s Gloria opføres  med to store kor, solister og musikere.  Herudover vil der blive sunget engelske og danske julesalmer.

Den 1. december er der et musikarrangement med julesange i Plejeboligerne  Vestervang.

Vi fortsætter med musikgudstjenesten ”De ni læsninger” 2. søndag i advent.

Vi er med i et fælleskirkeligt projekt for børn og voksne ”Jul på Strøget” i december måned.  Arrangementet har hjemsted på pladsen foran Den katolske Kirke.

Som noget helt særligt får vi tirsdag den 12. april besøg af ”Operaen i Midten”, der giver to opførelser af børneoperaen ”Er gud hjemme?”  Børn fra skolerne i lokalområdet er inviteret.

Vi planlægger udgivelse af en nyredigeret udgave af hæftet ”Skt. Markus Kirke og Sogn”, ligesom vi overvejer udarbejdelse af en A4 folder, der kort fortæller om kirken.

Vi får bevilling til orgelrenovering i 2016, men arbejdet vil først blive udført i 2017, hvor vi har alle pengene, og hvor orgelfirmaet har tid til os.

Vi overvejer opsætning af en informationstavle på kirkens grund ud mod Langelandsgade, da vi  ikke længere kan benytte tavlen ved Børnenes Hus.

Og så vil alle arrangementer, der blev gennemført i 2015 blive fortsat i 2016, og der kommer sikkert nye ideer til.

Allersidst skal nævnes, at der skal afholdes menighedsrådsvalg i 2016.  Det ville være herligt, om I ville overveje at stille op.  Det er en dejlig kirke og et godt sogn at være menighedsråd  i.

 

cropped-IMG_3793.jpg

 Hermed afgives kassererens beretning over Skt. Markus Kirkes regnskab for 2014 og budget for 2016.

Regnskab 2014

Årsregnskab er opdelt i en driftsramme og anlægsudgifter.

Hovedtal for regnskabet:

 • Ligningsbeløb til drift: 4.352.700
 • Resultat af drift:                              308.444
 • Balancesum: 2.629.547    (Aktiver i alt)
 • Egenkapital: 1.497.205
 • Hensættelser: 0,00

Forklaringer til regnskabet:

Bemærkninger til regnskab

 • Anlægsprojekt ”Renovering Vestervang 9” er afsluttet med et overskud på kr. 171.407
 • Anlægsprojekt ”Lyddøre” er afsluttet med et overskud på kr. 30.897. Ligningsmidler til projektet, kr. 300.000 indgår som anlægsligning i 2015, der skal derfor stå en saldo på kr. 300.000 på videreførte anlæg i egenkapitalen (tilgodehavende). De frie midler ændres tilsvarende til kr. 1.299.402
 • Det skal oplyses, at Indskydergarantifonden maksimalt dækker et indestående på kr. 750.000 pr. kunde
 • Revisionen har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger
 • Lokalt finansieret præst, Lisbeth Rasmussens løn er fordelt med ½ løn på formål 31 og ½ løn på formål 32. Fra 2015 bliver lønnen bogført på formål 30
 • Ejendomsvurderingen for 2014 er ikke ændret fra 2013
 • Bevilgede puljemidler til børnekor i samarbejde med Sct. Lukas og Langenæs sogne kr. 30.000 er i 2014 overført til Langenæs sogns kirkekasse
 • Skyldig ATP kr. 2.602,80 og skyldige feriepenge kr. 8.409,32 bliver opkrævet i februar 2015

 

Afvigelser i driftsudgifter 

 • 2 Kirkebygning og sognegård: Der er realiseret kr. 92.506,00 mindre end budgetteret grundet færre udgifter til orgel og klokker.
 • 3 Kirkelige aktiviteter: Der er realiseret kr. 226.148 mindre end budgetteret grundet færre udgifter til kirkelig undervisning og kommunikation end forventet.
 • 6 Administration og fællesudgifter: Der er realiseret kr. 26.742 mindre end budgetteret grundet færre udgifter til menighedsrådet og personale end forventet.
 • 8 Anlægsramme Der er realiseret kr. 97.694 mere end budgetteret grundet øgede udgifter til sognegård end forventet.

 

Budget 2016

Målsætning for budget i 2016 er:

 • Det er Skt. Markus kirkes mål at styrke kendskabet til kristendom og kirke samt at styrke dialogen med sognets beboere i videst muligt omfang. Vi ønsker således at bevare og styrke kvaliteten i – og på visse områder udvide omfanget af – de tiltag, som allerede er i gang: ældremøder, foredrag, koncerter, samarbejde mellem kirke og skole samt muligheden for at involvere flere af sognets børnefamilier. Vi vil fastholde den gode interne dialog og gensidige respekt blandt kirkens personale og menighedsrådet og ikke mindst udnytte vores fælles ressourcer til at forbedre kirkens udadrettede aktiviteter i samspil med sognets beboere.

 

Forventninger til budget:

 • I 2016 forventes der følgende rammer og forventninger til budgettet:
  • Ligningsbeløb til drift: 4.152.500 kr.
  • Fokus på kirkelige aktiviteter
  • Afsat kr. 100.000 til Menighedsrådsvalg
  • Anlægsbevilling på kr. 636.000 til orgelrenovering (spilletraktur og sløjfesystem) er bevilliget – projektet forventes gennemført i 2017
  • Ønskede anlægsprojekter på ”venteliste”
   • 2017: Istandsættelse af kirkens ældre tage på skib og tårn samt følgearbejder (herunder vedligeholdelse af klokkearmaturer) i alt kr. 1.681.240
   • 2018: Indvendig kalkning af kirken samt følgearbejder hertil i alt kr. 2.047.360

Christian Hvidkjær Frederiksen

Kasserer Skt. Markus Kirke