Højskoleformiddage

Højskoleformiddage: Et samarbejde mellem Århus Domkirke, Vor Frue Kirke & Sankt Markus Kirke

Program:
Kl.  09.45: Rundstykker og kaffe
Kl. 10.15: Fællessang
Kl. 10.30: Foredrag
Kl. 11.45: Spørgsmål og debat
Kl. 12.00: Afslutning

Højskoleformiddagene foregår i 2017/18 i Domkirkens hus, Sct. Clemens Gård, Kannikegade 12,1.

Program for 2017/18 

28. september 2017: David Bugge, lektor i Teologi ved Aarhus Universitet:

Det for alle lige – Karl Ove Knausgårds tanker om det grænsedragende menneske og den grænseløse nåde
Sjældent har en bog givet anledning til så heftig en debat som den norske forfatter Karl Ove Knausgårds storværk Min kamp. Romanen beretter om Knausgårds eget hverdagsliv fra hans tidlige barndom med en streng far og en kærlig, fraværende mor og op til hans voksentilværelse som digter og familiefar i Sverige. Og langt uden for hjemlandets grænser har det rejst spørgsmålet om det berettigede i – ved navns nævnelse – at lade ens nærmeste optræde i litteraturen.
Men bogen er meget mere end det. Ikke mindst er den et originalt forsøg på at indkredse menneskets evindelige hang til grænser og – i modsætning hertil – den grænsesprængende og altomfattende guddommelige nåde.
Foredraget vil blive holdt i en let tilgængelig form og forudsætter ikke, at man har læst Knausgård.

 

  
12. oktober 2017: Bernhard Hagen, tidl. lektor ved Aarhus Katedralskole:

Mussolini-kanalen

Mussolini-kanalen er en historisk roman af Antonio Pennacchi. Romanen har en hel familie – Peruzzierne – som hovedperson. Vi møder dem i begyndelsen som revolutionære socialistiske fæstebønder i Nordøstitalien omkring 1900. En skelsættende begivenhed er deres udvandring i 1932 til det tidligere sumpområde syd for Rom, som det fascistiske regime havde ladet dræne og opdyrke. Gennem slægtens historie fortælles 50 års italienshistorie, fra slutningen af 1800-tallet frem til De Allieredes befrielse af Mellemitalien i foråret 1944. Det er Italiens historie i frøperspektiv og i bondeperspektiv og med et markant og meget kontroversielt historisk-politisk budskab omkring den fascistiske periode. – Foredraget vil især diskutere dette centrale budskab. Men også andre temaer vil blive berørt i foredraget: Forfatteren, den historiske roman, den litterære inspiration og fortællerrollen.

 

26.oktober 2017: Anne Marie Pahuus, filosof og prodekan ved Aarhus Universitet, og Henrik Grøndal Lund, teolog og sognepræst ved Aarhus Domkirke:

95 nye teser

For 500 år siden sprængte Martin Luther samtidens livssyn ved at slå 95 teser om aflad, bod og syndsforladelse op til debat på en kirkedør i Wittenberg. I dag er skærsilden ikke længere vores største bekymring. Men behovet for at diskutere hverdag og livssyn gennem aktuelle temaer trænger sig stadig på. Hvis vi skal være ligeså modige som Martin Luther, hvilke 95 teser skal vi så slå op på kirkedøren? Filosof Anne Marie Pahuus og teolog Henrik Grøndal Lund inviterer til samtale om nutidens væsentligste udfordringer ved at præsentere 95 nye teser. Det sker på baggrund af bogen 95 nye teser (Aarhus Universitetsforlag). I bogen opstiller 30 forskere, politikere, kulturpersonligheder og kirkefolk teser om tidens brændende emner som Gud, tro, håb, kærlighed, klima, sundhed, skole, medier, magt, hjem, Europa, økonomi, solidaritet, ånd og lign.

 

23. november 2017 : Museumsinspektør Jeanette Varberg, Moesgaard Museum: Mennesket har altid vandret – folkevandringer og vendepunkter i historien

Mennesket har altid vandret, og de store vandringer har formet vores historie og defineret, hvordan vores samfund ser ud i dag. Folkevandringer hører tæt sammen med store vendepunkter i historien. Krig, klimaændringer og sult. Jeanette Varberg tegner de store linjer i en fortælling om en række af menneskets mest markante vandringer. En indsigt, som stadig er relevant og sætter nutidens folkevandringer i perspektiv.

 

Berlin Scene

18. januar 2018: dr.phil. Per Øhrgaard, tidl. CBS: Tyskland i Europa

Tyskland ligger midt i Europa, har ni nabolande, er det folkerigeste land i EU, fællesskabets største økonomi og har en stærk tradition for kulturformidling (tyskerne oversætter meget fra andre sprog, og verdens største bogmesse er den i Frankfurt am Main). Og så har Tyskland også lige en historie, som har skabt og måske stadig skaber skepsis eller fjendtlighed i omverdenen. Foredraget vil tage afsæt i historien, men fortrinsvis beskæftige sig med, hvordan det aktuelt ser ud i og med Tyskland og Europa.

 

8. februar 2018 Dr.theol.Ole Jensen: Luther opdateret ved Løgstrups hjælp

Den unge munk Martin Luther spurgte: ”Mon jeg er god nok i Guds øjne?”.  Pludselig indså han, at Gud skænker os syndernes forladelse og evigt liv på trods af, at vi ikke er gode nok.

Mange moderne mennesker siger: ”Jeg er ikke religiøs. Gud findes ikke”.  Så siger Luthers budskab dem ikke noget.K.E. Løgstrup viser, at de måske alligevel er religiøse, uden at de er klar over det. De vil f.eks. ikke undvære livet. Det rummer så meget godt. Det kunne tyde på, at der er en skaber bag.

Nået så langt vil de måske være klar til at høre, hvad Luther fortæller om syndernes forladelse og evigt liv. For der er jo også meget ondt til, både synd, lidelse og død.

 

22. februar 2018 Fhv. museumsinspektør Connie Jantzen: Aros bliver til Aarhus

Handelspladsen, der opstod på nordsiden af Aarhus Å og tæt ved havet, udviklede sig i løbet af 800-tallet til vikingernes Aros og blev i middelalderen en betydningsfuld stiftsby med dom- og sognekirker, klostre og magtfulde biskopper. En udvikling der fortælles på baggrund af de mange arkæologiske fund, der er gjort i Aarhus midtby, skriftlige kilder og gamle kort.

 

8. marts 2018 Professor Anne-Marie Mai, Syddansk Universitet: Hvor litteraturen finder sted – litteraturhistorier fra Danmark

Foredraget fortæller danske litteraturhistorier fra nogle af de mange steder, hvor dansk litteratur er blevet skrevet og læst.  Der bliver lejlighed til at høre om litteratur fra præstegårdene, herregårdene og salonerne samt fra højskoler, avishuse og storbyer. Vi følger digtere som Brorson, Grundtvig, Kamma Rahbek, Maria Bregendahl, Johannes V. Jensen og Suzanne Brøgger.
Foredraget giver indblik i en ny litteraturhistorisk metode og viser nogle af dens mange resultater.
Foredraget bygger på Anne-Marie Mais trebindsværk ”Hvor litteraturen finder sted.”